YTdkMWQyM
logo

Revize Elektro
Obolecký

Proč? Co? Jak? Kdo provádí?

Proč provádět Revize?

Pokud pronajímáte, zaměstnáváte či zodpovídáte za bezpečnost společných prostor objektů, platí pro Vás povinnost provádět pravidelné revize elektroinstalací, hromosvodů, instalovaných zařízení (stroje, spotřebiče, ruční nářadí atd.), dále také revize plynových zařízení, hasících přístrojů, hydrantů, požárních ucpávek, požárních klapek, kontroly provozuschopnosti nouzového osvětlení, požárního odvětrání, pravidelné preventivní požární prohlídky a jiné.


Cena revize?

Cenu revize nelze s přesností určit, záleží na mnoha aspektech (rozsáhlost elektroinstalace, přístupnost zařízení, počet a typ zařízení). Pro odhad ceny doporučuji zavolat a domluvit se na přibližné ceně, případně lze zaslat cenovou nabídku.


Jak revize probíhá?

Pokud je revize elektroinstalace právě před Vámi, připravte se na to, že po vás zkušený revizní technik může chtít doklady související s instalací. V případě opakované revize bude pravděpodobně požadovat výchozí neboli první provedenou revizi. Podle vámi dodaných podkladů poté technik projde veškeré části elektroinstalace, provede potřebná měření a na závěr vystaví revizní zprávu. V té objektivně popíše stav elektroinstalace, uvede případné závady a doporučení. Součástí zprávy je informace, zda je elektroinstalace schopna bezpečného provozu, či nikoliv.


Kdo může provádět revize?

Revizi elektroinstalace je oprávněn provádět výhradně certifikovaný revizní technik, který je schopen se prokázat potřebným osvědčením a kvalifikací. Provádět revizi svépomocí nebo bez potřebného vybavení se rozhodně nevyplácí. V případě problému, který vznikne v důsledku nedostatečně či neodborně provedené revize, vám hrozí krácení pojistného plnění. S nedodržením bezpečnostních předpisů však souvisí také právní odpovědnost.


Jak často je potřeba provádět revize ?

V případě nově instalovaných rozvodů je revize naprostou samozřejmostí. Pokud již v minulosti byla revize na vaší elektroinstalaci provedena, týká se vás pouze kontrolní revize. Lhůty pro pravidelné kontroly elektroinstalace jsou stanoveny ve výše zmíněných normách. Při revizi je kontrolována funkčnost a bezpečnost všech rozvodů a souvisejících elektrických zařízení. V rámci bytových a rodinných domů a kancelářských budov by měla být revize prováděna jednou za pět let. Pokud ale provádíte rekonstrukci, při níž zasahujete do elektroinstalace, jste povinni revizi provést ihned po dokončení všech úprav, a to ještě před tím, než dojde k zahájení jejího plnohodnotného provozu. V případě venkovního osvětlení, rekreačních objektů, škol, školek, míst, kde jsou rozvody spojeny s používáním vody, jsou lhůty pro pravidelné revize podstatně kratší.


Co všechno je potřeba k revizi elektřiny ve vašem domě?

Není nic horšího než neudržovaný dům se zanedbanými rozvody elektřiny. Následky nedostatečné údržby elektrických rozvodů se mohou dříve či později nemile projevit. Pokud ve svém domě pravidelně neprovádíte revizi elektroinstalace, mohou vám rozvody časem úplně přestat fungovat. V horším případě může dojít dokonce k požáru nebo úrazu. Revizi elektroinstalace v současné době upravují normy ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6. Ty zahrnují revize elektroinstalace, jejich součástí však nejsou revize elektrických spotřebičů(spotřebiče dle ČSN 33 1600 ed.2) a hromosvodů(dle norem ČSN 34 1390 a ČSN EN 62305).

Nejčastější dokumenty pro předložení k revizi:
- Projektová dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení
- Protokol o určení vnějších vlivů (pokud není součástí projektové dokumentace)
- Zprávu o předchozí/mimořádné revizi (ideálně také výchozí)
- Záznamy o provedených kontrolách/opravách/úpravách nebo přemístění elektrického zařízení
- V případě pravidelných revizí - předchozí revizní zpráva
- u výchozí revize - doklady v souladu s požadavky, které jsou stanoveny zvláštními právními předpisy (označení výrobku označením CE, schvalovací či certifikační značkou), protokol o kusové zkoušce výrobce, písemné prohlášení výrobce o shodě výrobku(ES prohlášení o shodě) nebo jiný doklad)
- u výchozí revize - písemné záznamy o opatřeních/kontrolách pro zajištění bezpečnosti na částech elektrického zařízení, které byly ze závažných důvodů uvedeny pod napětí před uvedením zařízení do provozu
- ...